image1 image1 image1 image1

Ápolási osztály

HÁZIREND, BETEGTÁJÉKOZTATÓ

vezető ápoló: Kissné Szabó Szilvia
osztály elérhetősége:

mobil: 06-30/830-5690

342-840(porta) 155, 229 mellék

Tisztelt Betegünk!

Az alábbiakban foglaltuk össze azokat a tudnivalókat, amelyek fontosak lehetnek az Ön és látogatói számára az osztályon való benntartózkodás ideje alatt. A Házirend betartásával Ön segíti a gyógyító munka eredményességét, az Önt és betegtársait megillető betegjogok érvényesülését, valamint az orvosok és az ápoló személyzet munkáját.

Új beteg érkezése
- A beteg fogadása az osztályvezető ápolóval előzetesen egyeztetett időpontban, kényelmesen berendezett, kórtermi szobákban történik, lehetőség szerint az egyéni igényeket is figyelembe véve.
- Civil ruhák tárolására - névvel ellátva - a kórteremben elhelyezett szekrényben van lehetőség.
- Pénz és értéktárgyak megőrzésre a pénztárban helyezhetők el, az osztályon hagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.
- A betegek a saját élelmiszereiket az erre a célra megjelölt hűtőszekrényben, névvel és dátummal ellátva tárolhatják.

Az osztály napirendje
05:50 órától - osztályátadás
06:00 - 08:00 óráig - fürdetés, ágyazás, kórterem rendbetétele
08:00 - 09:30 óráig - reggeliosztás, segítség étkezésnél, gyógyszerelés, RR mérés
09:30 - 10:30 óráig - osztályvezető ápolói vizit, állapotfelmérés
10:30 - 11:45 óráig - mobilizálás, betegsétáltatás (gyógytornász közreműködésével)
11:45 - 14:00 óráig - ebéd, gyógyszerelés
14:00 - 16:00 óráig - csendespihenő
16:00 – 17:50 óráig - egyéb ápolási feladatok elvégzése, vacsora
17:50 - 18:00 óráig - osztályátadás ágytól-ágyig
18:00 - 22:00 óráig - gyógyszerelés, a beteg higiéniai szükségleteinek felmérése, kielégítése, kórterem általános áttekintése
22:00 - 05:50 óráig - lámpaoltás (a kórterem ajtaja éjszakára mindig nyitva marad)

A betegek étkeztetése
Étkezésre a beteg érkezésének napján az ebédtől, távozásának napjáig jogosult. A járóképes betegek a kórteremben az asztalnál étkezhetnek. Fekvőbeteg részére az étel az ágynál kerül felszolgálásra. A látogatók által a betegek számára behozott és el nem fogyasztott élelmiszereket a kórteremben elhelyezett hűtőszekrényekben kell tárolni. Kérjük írják rá a beteg nevét, a kórterem és az ágy számát, valamint a tárolás kezdetének időpontját.

Kapcsolattartás
Telefonon csak a beteg általános állapotáról adható felvilágosítás. A betegek hozzátartozói lehetőleg 09.00-15.00 óra között érdeklődjenek telefonon a betegek állapotáról. Kivételt képez a rendkívüli eset.

Látogatási rend
Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az időjárástól függően a kórteremben vagy az intézet parkjában fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat.

Beteglátogatás ajánlott időpontja:
munkanapokon: 09:00-19:00 óráig
hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-19:00 óráig

Beteg melletti benntartózkodás
Ha egy súlyos állapotú beteg hozzátartozója a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető ápolónak kell jeleznie. Éjszakai benntartózkodás nem lehetséges.

Vallásgyakorlás
A betegnek jogában áll a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni, és az általa igényelt egyházi személlyel kapcsolatot tartani.
Az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását, és az egyházi személlyel való kapcsolattartási jogát.

A beteg elbocsátása
Amennyiben a beteg további intézeti ápolását a családja nem kéri, el kell bocsátani. Betegeket az intézetből naponta 7-10 óra között bocsátunk el, melynek időpontjáról a beteget, illetve törvényes képviselőjét kezelőorvosa vagy a vezető ápoló lehetőség szerint 24 órával a tervezett elbocsátást megelőzően előzetesen értesíti. A betegnek joga van a gyógykezelése során az egészségügyi intézményt kezelőorvosa tudtával elhagyni, amennyiben ezzel mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Ez a jog csak törvényben meghatározott esetben korlátozható.

A sajtónyilvánosság rendje
A személyiségi és adatvédelmi jogokra való tekintettel az osztály területén kép- vagy hangfelvétel készítését - írásos kérvény alapján - a kórházigazgató engedélyezi. Az osztályon kezelt beteg felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot csatolni kell a betegdokumentációhoz. A sajtónyilvánosság az abban résztvevők részéről nem sértheti sem az orvosi titoktartással, sem a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket.

A házirend megsértéséért, összeférhetetlen magatartásért a beteg az osztályról elbocsátható.

Tisztelettel:
Kissné Szabó Szilvia
    vezető ápoló

 

- vissza -